Work Flow

Print 


Workflow Automation เป็นระบบการทำงานเพื่อความต่อเนื่องเป็นหลัก คำนึงถึงการจัดการ ในแบบอัตโนมัติ โดย Workflow ที่ใช้สามารถรองรับไฟล์งาน ที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นไม่ผูกขาด ในลักษณะไฟล์ที่เป็น Internal Format

ไฟล์สากลที่ใช้จึงเป็นไฟล์ในรูปแบบของ PDF ไฟล์ โดยไม่ผูกขาดทั้งระบบปฏิบัติการของเครื่อง (Oparate System) ทั้ง Windows หรือ Apple โดยในกระบวนการก่อนเป็น PDF นั้น ถูกตรวจเช็คความถูกต้อง (Prefight) ของทั้งในส่วนของฟอนท์, สี, เส้นบาง, Trap, OPI แม้นกระทั่งการทำ Matching Color เพื่อจะทำ Digital Proof แบบหน้าเดี่ยว หรือ Digital Proof แบบ 8 หน้ายก ในทุกๆ ส่วนที่กล่าวมานี้ เป็นการจัดการอัตโนมัติทั้งสิ้น เรียกการทำงานในส่วนนี้ว่า "Refiner"

เมื่อได้ไฟล์ PDF ที่สมบูรณ์แล้ว (Digital Master File) สามารถนำไปผ่านกระบวนการเลย์ หรือ การตรวจเช็คไฟล์ผ่าน Internet ได้โดยเรียกส่วนนี้ว่า "Remote Proof"

กระบวนการทั้งหมดจะถูกกำหนดขั้นตอนโดย JTP (Job Ticket Process/คำสั่งงาน) ผูก (Tag) ไปพร้อมกับไฟล์ ซึ่งเมื่อไปถึงตำแหนงที่ถูกกำหนดก็จะปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติทันที

สถาปัตย์ด้านโครงของระบบ Workflow Automation ใช้ Adobe Extreme เป็นโครงสร้างภายใต้ชื่อ Workflow Automation เครื่องหมายการค้าว่า "Prinergy" ของบริษัท Heidelberg ร่วมมือกับบริษัท Cero Citex เป็นผู้พัฒนา